eu-fondovi

Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke PNP d.o.o.

Proširenje kapaciteta u tvrtki PNP d.o.o. kroz rekonstrukciju krovišta i nabavu viličara

eu-fondovi

Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke PNP d.o.o.

1.1 Opis projekta

PNP d.o.o. je dana 05. prosinca 2017. godine potpisao Ugovor o provedbi razvojnog projekta pod nazivom „Proširenje kapaciteta u tvrtki PNP d.o.o. kroz rekonstrukciju krovišta i nabavu viličaras Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Projekt je odobren u okviru Poziva na dostavu projektnih prijava „E-impuls“, kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

PNP d.o.o. je tvrtka s dugogodišnjim iskustvom i referencama u proizvodnji i montaži nosivih i spojnih elemenata i pozicija koje se koriste u kućnim i industrijskim instalacijama vode, plina i grijanja. Tvrtka posluje na tržištu cijele RH, najviše na području Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke županije i grada Zagreba, proizvode plasira putem veleprodaje i tri maloprodajna mjesta. Odobreni projekt nastavak je razvojnih aktivnosti i ulaganja koji se kontinuirano provode u skladu sa zahtjevima i potrebama kupaca te dugoročnim ciljevima tvrtke, koji su primarno usmjereni ka unaprjeđenju kvalitete proizvoda te jačanju konkurentnosti na tržištu. Analizom poslovanja utvrđeni su problemi koje je moguće učinkovito riješiti provedbom spomenutog projekta.

Provedbom odobrenog projekta proširiti će se postojeći proizvodni kapacitet i tehnološki osuvremeniti strojni park kao preduvjet daljnjeg rasta i konkurentnosti na tržištu.

U okviru projekta provesti će se sljedeće aktivnosti:

- (1) rekonstrukcija krovišta

- (2) nabava radnog stroja-viličara

Projektom će se omogućiti povećanje proizvedenih količina proizvoda te zadovoljenje rastuće potražnje na domaćem i tržištu susjednih zemalja, posebice Bosne i Hercegovine. Realizacija ovog projekta temelj je za sve buduće planove i aktivnosti tvrtke PNP d.o.o.

1.2 Podaci o projektu

OPĆI CILJ: Jačanje konkurentnosti tvrtke PNP d.o.o. za natjecanje na domaćem i inozemnom tržištu kroz rekonstrukciju krovišta i nabavu radnog stroja-viličara

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 652.607,56 kuna

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 522.086,05 kuna

ODOBRENA POTPORA: 281.927,05 kuna

STOPA SUFINANCIRANJA: 54%

TRAJANJE PROJEKTA: 9 mjeseci

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01. listopada 2017. – 01. srpnja 2018.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

 • izvršena rekonstrukcija krovišta
 • nabavljen radni stroj-viličar
 • proširen postojeći proizvodni kapacitet
 • osuvremenjen strojni park
 • očuvana postojeća radna mjesta
 • otvorena 2 nova radna mjesta
 • povećan prihod od prodaje za minimalno 15%

1.3 Očekivani učinci projekta

Uspješna provedba rezultirati će pozitivnim srednjoročnim i dugoročnim učincima, koji se mogu sažeti kako slijedi:

 • proširen proizvodni kapacitet
 • suvremeno opremljen strojni park
 • osigurano veće zadovoljstvo partnera i klijenata
 • stvoreni preduvjeti za daljnji rast potražnje
 • unaprijeđena konkurentnost tvrtke

Realizacijom projekta stvoriti će se preduvjeti za daljnji rast i razvoj tvrtke.

1.4 Elementi projekta

Element projekta 1: Nabava radnog stroja-viličara

Radni stroj-viličar

 

Element projekta 2: Rekonstrukcija krovišta

Demontažni radovi

Limarski radovi

Bravarski radovi

Tesarski radovi

Krovopokrivački radovi

 

Element projekta 3: Edukacija zaposlenika

Osposobljavanje za rukovanje viličarem

 

Element projekta V: Promidžba i vidljivost

Objavljivanje članka u Bjelovarskom listu

Postavljanje privremene ploče

Postavljanje trajne ploče

Postavljanje plakata

Postavljanje naljepnica

Informiranje putem web stranice

Element projekta PM: Upravljanje projektom i administracija

Upravljanje projektom

Javna nabava

1.5 Horizontalne teme

Projekt doprinosi jednakim mogućnostima.

Aktivnosti koje će se provesti u okviru projekta neće biti u sukobu, izravnom ili neizravnom, s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) i Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN, br. 85/08, 112/12). Provedena je analiza tržišta rada i procjena učinka projekta na spolove. Analiza strukture nezaposlenih osoba na području Grada Garešnice s ciljem utvrđivanja najosjetljivijih skupina donijela je sljedeće rezultate: (1) mlađe muške osobe od 15-24 godine bez radnog iskustva – 491 osoba i (2) hrvatski branitelji – 122 osobe. Iako nema zvaničnih podataka koliko je žena zaposleno na radnim strojevima, procjenjuje se da znatno manje nego muškaraca. Prilikom zapošljavanja namjeravaju se primijeniti specifične mjere promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i socijalne uključenosti: (1) dati će se prednost mlađim osobama bez iskustva ili hrvatskim braniteljima ukoliko će zadovoljavati uvjete radnog mjesta i (2) u promotivnim aktivnostima naglašavati će se načela ravnopravnosti. Poslovni prostor tvrtke uređen je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji te Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Projekt doprinosi održivom razvoju i zaštiti okoliša.

Projekt je osmišljen u skladu s načelima uravnoteženog regionalnog razvoja (provodi se na području koje pripada II skupini prema indeksu razvijenosti). Financijski resursi osigurani kroz projekt biti će namjenski i racionalno utrošeni u skladu s pravilima dobrog upravljanja. Nabava će se provesti u skladu s općim načelima i procedurama koje su propisane dokumentom „Postupci nabave za entitete koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“. Prilikom planiranja kupnje radnog stroja-viličara, tvrtka je tražila ponude potencijalnih dobavljača čiji proizvodi imaju standard ISO 9001 te imaju karakteristike ekonomičnosti, sigurnosti i visoke produktivnosti uz primjenu moderne tehnologije. Kod aktivnosti rekonstrukcije krovišta također će se paziti na mogućnost prirodnog osvjetljenja i provjetravanja kako bi se smanjila potrošnja električne energije za osvjetljavanje i hlađenje proizvodnog pogona.

 

Projekt doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom.

Predloženi projekt promiče načela dobrog upravljanja: strateško planiranje, efikasnost, odgovornost i transparentnost. Provođenjem projekta unaprijediti će se organizacija rada, osuvremeniti strojni park te otvoriti nova radna mjesta. Znanja, iskustva i vještine upravljanja projektnim ciklusom u sustavu EU financiranja doprinijeti će unapređenju upravljačkih kapaciteta tvrtke za potrebe provedbe drugih razvojnih projekata. Projekt ima i svojevrsnu socijalnu konotaciju odnosno nastoji povećati stupanj uključenosti marginaliziranih skupina u društvo i na tržište rada. Mjerama vidljivosti osigurati će se informiranost lokalne zajednice u cjelini – bolji pristup informacijama o razvojnim projektima i mogućnostima sufinanciranja iz nacionalnih izvora i EU fondova.

REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA- U TIJEKU
Rekontrukcija krovišta u tijeku....
VILIČAR TOYOTA TONERO
Viličar Toyota Tonero nabavljen uz sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj
2.4 2.6
Rekonstrukcija završena -novi izgled obnovljenog krovišta.

Nenad Popović, direktor

Telefon: +385 43 531 541

E-mail: pnp@pnp.com.hr

Informatizacija poslovanja tvrtke PNP d.o.o.

eu-fondovi

Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke PNP d.o.o.

1.1 Opis projekta

Tvrtka PNP d.o.o. dana 27.01.2020. godine potpisala je ugovor o provedbi razvojnog projekta pod nazivom „Informatizacija poslovanja tvrtke PNP d.o.o.“ s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

 

Projekt je odobren u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“, kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

 

Implementacijom i integracijom novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u poslovanje tvrtke PNP d.o.o. doprinijeti će se optimizaciji poslovnih procesa, integraciji poslovnih funkcija, učinkovitijoj organizaciji tijeka rada, poboljšanju interakcije s klijentima i dobavljačima, poboljšanju tržišnog položaja poduzeća te unapređenju slijedećih poslovnih procesa: upravljanje ljudskim potencijalima, računovodstvo i financije, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava, prodaja, strateško planiranje i upravljanje rizicima što će stvoriti preduvjete za daljnji rast i širenje na domaćem i inozemnom tržištu, smanjenje cijene koštanja proizvoda te rast poslovnih prihoda.

 

Provedbom projektnih aktivnosti ostvariti će se opći i specifični ciljevi poziva.

Opći cilj:

Poduprijeti MSP-ove na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

 

Specifični cilj:

Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke PNP d.o.o. primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

1.2 Podaci o projektu

Opći cilj: Poduprijeti MSP-ove na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

 

Ukupna vrijednost projekta: 297.859,50 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 238.287,60 HRK

Odobrena potpora: 176.332,82 HRK

Stopa sufinanciranja: 74%

Trajanje projekta: 13 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta: 01.12.2019. 01.01.2021.

 

Očekivani rezultati projekta:

 1. Nabavljena i instalirana mrežna i računalna oprema
 2. Implementiran ERP sustav u poslovanje tvrtke
 3. Unaprijeđena znanja i vještine zaposlenika u radu na novim softverima
 4. Javnost upoznata s provedbom projekta
 5. Uspješno proveden projekt

1.3 Očekivani učinci projekta

Očekivani ishodi projekta:

 1. Stvoreni preduvjeti za daljnji rast i širenje
 2. Stvoreni preduvjeti za širenje na inozemna tržišta (BiH, Srbija)
 3. Racionalnija i efikasnija upotreba proizvodnih inputa
 4. Smanjenje cijene koštanja proizvoda
 5. Rast poslovnih prihoda
 6. Povećana razina kompetentnosti zaposlenika
 7. Očuvanje postojećih radnih mjesta

 

Predloženim razvojnim projektom poduzeće PNP d.o.o. zadržati će trenutnu tržišnu poziciju, povećati konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu te stvoriti preduvjete za daljnji rast i razvoj. Racionalnija i ekonomičnija upotreba proizvodnih inputa rezultirati će rastom prihoda i maksimalizacijom dobiti, a uvođenje poslovnog informacijskog sustava unaprijediti će poslovanje i pružiti stalni napredak

 

Realizacijom projekta doprinijeti će optimizaciji poslovnih procesa, integraciji poslovnih funkcija, učinkovitiju organizaciju tijeka rada, poboljšanu interakciju s klijentima i dobavljačima, bolji tržišni položaj te unapređenju sljedećih poslovnih procesa:

 1. Upravljanje ljudskim potencijalima
 2. Računovodstvo i financije
 3. Upravljanje imovinom
 4. Logistika
 5. Marketing
 6. Nabava
 7. Prodaja
 8. Strateško planiranje
 9. Upravljanje rizicima.

1.4 Elementi projekta

Nabava računalne i mrežne opreme

Nabava ERP sustava s edukacijom

Upravljanje projektom

Promidžba i vidljivost

 

Realizacijom projekta nabaviti će se i instalirati mrežna i računalna oprema te izvršiti implementacija ERP sustava u poslovanje tvrtke.

Projektne aktivnosti:

 1. Nabava informatičke opreme za nadogradnju postojećeg hardvera s ciljem postizanja osnovnih preduvjeta za uspješnu implementaciju softvera čime će biti nabavljeno 8 stolnih računala, server i mrežna infrastruktura.
 2. Nabava sustava za unapređenje poslovnih procesa - nabava ERP sustava koji će automatizirati poslovne procese, uspostaviti zajedničku bazu podataka te integrirati s ostalim poslovnim procesima i računovodstvom.

1.5 Horizontalne teme

Promicanje ravnopravnosti spolova

Tvrtka u svom poslovanju poštuje sve odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08) i Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN, br.85/08, 112/12). Svim djelatnicima u tvrtki osigurano je radno okruženje bez spolnog uznemiravanja, vrijeđanja ili ugrožavanja bilo koje vrste. Zaposlenici su za svoj rad plaćeni jednako bez obzira na spol, rod, dob ili vjersko uvjerenje.

Svi djelatnici osposobljeni su za obavljanje radnih obveza i svi imaju jednake mogućnosti za napredovanje. Djelatnost kojom se tvrtka bavi je specifična što se tiče strukture zaposlenih prema spolu. Iako je veći omjer muškaraca u odnosu na žene, pri zapošljavanju, oba spola imaju jednake mogućnosti. Sastavni dio provedbe projekta je implementacija politike jednakih mogućnosti kroz promicanje ravnopravnosti spolova koja je sastavni dio strategije zapošljavanja zaposlenika.


Promicanje jednakih mogućnosti i nediskriminacija

Provedba ovog projekta direktno doprinosi promicanju ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti jer je razvojem tehnologije omogućeno da mnoge stvari obavljaju i fizički manje snažne osobe (žene i osobe s invaliditetom). Uz poštivanje načela jednakosti spolova, tvrtka je od osnivanja otvorena prema angažiranju osoba bez obzira na njihove etičke, vjerske, nacionalne, spolne orijentacije i druge različitosti. Uključenost mjera promicanja jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti u projekt su: u projektu nisu isključene osobe s invaliditetom (svima dostupna radna mjesta), nova zapošljavanja, uz razvoj novih softvera stvoriti će se i mogućnost za dodatno obrazovanje (informatičko) koje smanjuje stupanj socijalne isključenosti.

 

Pristupačnost građevinama

Pristupačnost građevina za osobe s invaliditetom uređena je sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13). Prostorna organizacija proizvodnih pogona (prizemlje, bez fizičkih barijera za kontakte s klijentima /partnerima) omogućava dostupnost usluga osobama s invaliditetom.

 

Informacijsko-komunikacijska pristupačnost

Redizajnom web stranice izvršiti će se prilagodba, kako bi skupinama s različitim potrebama bila pristupačnija i razumljivija. Koristit će se format jednostavan za čitanje, sa odgovarajućim fontom. Za slabovidne osobe – pravilan izbor boja s izraženim međusobnim kontrastom, podrazumijeva promjenu boja pozadine i boje teksta i osiguravanje tekstualnih alternativa za sve elemente koji nisu tekstualni (opis fotografije kako bi osoba s oštećenjem vida imala okvirnu informaciju što slika predstavlja). Također, prilagodbom sadržaja korisničkih sučelja za programe ERP sustava kreirati će se Izbjegavanje dizajna sadržaja na način za koji je poznato da može uzrokovati napadaj (previše treptajući sadržaj).

 

 

Klimatski izazovi

Provedbom ovog projekta i uvođenjem ERP sustava utječe se na smanjenje uporabe papira i cjelokupne papirologije tvrtke. Umrežavanjem odjela organizacije smanjuje se i potreba za fizičkim dokumentom ili nalogom za nabavu zaliha, povećanjem proizvodnje, dostavom proizvoda u poslovnice, jer sve informacije idu putem zajedničke baze podataka čiju nadogradnju realizira ovaj projekt. Osim smanjenja papirologije, bolje se organizira i gospodarenje otpadom jer nakon što se dostave proizvodi, materijali, ili zalihe, automatski se zna da je morao biti bačen njihov omot, materijal u kojemu su dostavljene.

Sustav omogućava brojanje kilaže neiskorištenog materijala od proizvodnje, tzv. "otpadaka", čije će se stanje bilježiti u sustavu kao i njihovo zbrinjavanje. Tim elementima u projektiranju maksimalno će se iskoristiti mjere kojima se odgovara na klimatske izazove. Dokazano je da oko 51 % potrošnje električne energije iz ICT sektora otpada na telekomunikacijsku infrastrukturu i podatkovne centre. Usprkos tome, ICT rješenja mogu reducirati sveukupnu predviđenu globalnu emisiju CO2 za 14,2 % tijekom 2020. godine. Zadnje procjene taj postotak podižu na 16,5 %. ICT sektor ima velik potencijal za uštedu te omogućava mnogo efikasnije i ekološki prihvatljivije upravljanje resursima. Provedbom projekta tvrtke će ostvariti će se uštede u potrošnji električne energije koje će se postići optimizacijom mrežne infrastrukture i arhitekture mrežnih elemenata što će omogućiti štedljivije, učinkovitije i brže upravljanje poslovnim procesima jer će izbaciti iz poslovanja uređaje koji nisu troše više energije, a nisu adekvatni za buduće poslovanje.

 

Učinkovitost resursa

Informatizacijom tvrtke postići će se smanjenje količine otpada i uštede na energiji – boljom logistikom, pravovremenom izmjenom informacija, boljom kontrolom nad stupnjem izvršenja radnih naloga, i uopće boljom koordinacijom svih odjela tvrtke. Posljedično će doći do smanjenja troškova po jedinici proizvoda, smanjenje praznih hodova, ušteda vremena i energije, što će imati pozitivan utjecaj na učinkovitost resursa u tvrtki PNP d.o.o.

Provedbom projekta pozitivno će se utjecati na realizaciju Plana za resornu učinkovitu Europu i sami cilj Europe 2020. stvaranje pametnog, održivog i uključivog gospodarstva. Unapređenjem informacijskog sustava u tvrtki PNP d.o.o. doprinosi se i razvoju jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša jer će nova IKT omogućiti praćenje relevantnih podataka, informacija i dokumenta vezanih za zaštitu okoliša.

 

 

Načela zelenog rasta

U tvrtki se kontinuirano prati potrošnja energije, a otpad se zbrinjava na adekvatan način. Otpad se raščlanjuje na bezopasan i opasan te se zasebno prikuplja tekstilni, papirnati, plastični i opasan otpad, a zbrinjavaju ga tvrtke koje se bave zbrinjavanjem otpada u skladu sa zakonima i propisima. Informatizacijom tvrtke postići će se smanjenje količine otpada i veća ušteda energije. Uvođenjem novih IKT-a pozitivno će se utjecati na učinkovitost resursa, a samim time imati će i pozitivan utjecaj na načela zelenog rasta.

Istraživanja su dokazala da oko 51 % potrošnje električne energije iz IKT sektora otpada na telekomunikacijsku infrastrukturu i podatkovne centre. Usprkos tom velikom postotku, procjenjuje se da bi IKT rješenja mogla reducirati sveukupnu predviđenu globalnu emisiju CO2 za 14,2 % tijekom 2020. godine. Zadnje procjene taj postotak podižu na 16,5 %. S obzirom na to da IKT sektor troši sve više energije, s druge strane pokazuje velik potencijal za uštedu te omogućava mnogo efikasnije i ekološki prihvatljivije upravljanje resursima.

Provedbom predloženog projekta ostvariti će se značajne uštede u potrošnji električne energije koje će se postići optimizacijom mrežne infrastrukture i arhitekture mrežnih elemenata: uvođenje novih softvera i nove informatičke opreme omogućiti će se štedljivije, učinkovitije i brže upravljanje poslovnim procesima jer će izbaciti iz upotrebe uređaje koji nisu adekvatni i time smanjiti potrošnju električne energije na minimalnu razinu. Smanjenje emisije CO2 Procjenjuje se da bi IKT rješenja mogla reducirati sveukupnu predviđenu globalnu emisiju CO2 za 14,2 % tijekom 2020. godine. Zadnje procjene taj postotak podižu na 16,5 %. Provedbom predloženog projekta ostvariti će se pozitivan utjecaj na emisiju CO2, što će se postići optimizacijom mrežne infrastrukture i arhitekture mrežnih elemenata.

Empty tab. Edit page to add content here.

Nenad Popović, direktor

Telefon: +385 43 531 541

E-mail: pnp@pnp.com.hr